THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 14
  • Nội dung 4
Đăng ký

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ :

+ Khái niệm, chức năng của ULD

+ Các quy định, tài liệu liên quan đến công tác phục vụ ULD

+ Một số thuật ngữ và từ viết tắt

+ Mã (code) nhận dạng ULD

+ Các loại thùng, mâm, contour và giới hạn chất xếp

Và thực hiện:

+ Khai thác, phục vụ ULD theo các quy định, hướng dẫn tại SCSC

+ Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình phục vụ, lưu trữ ULD

Nguyễn Xuân Tuấn Anh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 4
  • Bài 1 và Bài 2: Giới thiệu chung - Khái niệm, chức năng của ULD Video
  • Bài 3: Đặc điểm nhận dạng ULD theo quy định của IATA Video
  • Bài 04: Giới hạn chất xếp ULD Video
  • Bài 05: Quy định phục vụ ULD Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 14
  • Nội dung 4
Đăng ký