Khóa học của chúng tôi

Khóa học đang đào tạo

01-Khóa học thử nghiệm Tháng 9

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh

01-KHÓA HỌC THỬ NGHIỆM

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh

01-Thử nghiệm 368

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh

01-Phục vụ ULD

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh

01-SƠ LƯỢC PHỤC VỤ HÀNG HOÁ

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh

01-PHỤC VỤ HÀNG HÓA CĂN BẢN

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh

01-NHẬN THỨC HÀNG NGUY HIỂM

Giảng viên : Nguyễn Xuân Tuấn Anh