THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 238
 • Nội dung 5
Đăng ký

Hệ thống quản lý an toàn (SMS) - Phương pháp tiếp cận có hệ thống về quản lý an toàn trong phạm vi một tổ chức bao gồm cơ cấu tổ chức, trách nhiệm giải trình, chính sách và những quy trình cần thiết.

Nguyễn Xuân Tuấn Anh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 5
 • Bài 1:Tổng quan về SMS Video
 • Bài 2: Cấu trúc, thành phần SMS Video
 • Bài 3: Mục tiêu & chính sách an toàn Video
 • Bài 4: Quy trình quản lý rủi ro an toàn Video
 • Bài 5: Đảm bảo an toàn và Bài 6: Thúc đẩy an toàn Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 238
 • Nội dung 5
Đăng ký