THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 36
  • Nội dung 2
Đăng ký

Chương trình Nhận thức an ninh hàng hoá cung cấp kiến thức tổng quan về an ninh hàng hoá để có thể bảo vệ nhân viên, khách hàng, chính bản thân mình và tài sản tránh khỏi bất cứ tình trạng khủng bố nào có thể xảy ra.

Nguyễn Xuân Tuấn Anh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2
  • Tổng quan về An ninh Hàng hóa Video
  • Xử lý đối với đe doạ bom và biện pháp thích hợp Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 36
  • Nội dung 2
Đăng ký