THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 220
  • Nội dung 4
Đăng ký

Sau khi hoàn tất khóa học, người học có thể:

+ Nhận biết được hàng nguy hiểm;

+ Hiểu biết về nguồn gốc của quy định vận chuyển hàng nguy hiểm IATA hiện hành và triết lý tổng quan về hàng nguy hiểm;

+ Nhận biết các loại hàng nguy hiểm;

+ Nhận biết các loại nhãn nguy hiểm và nhãn phục vụ được sử dụng trong vận chuyển hàng nguy hiểm;

+ Nhận biết những nguy hiểm tiềm ẩn trong hành lý và hàng hóa

+ Hiểu rõ quy trình xử lý khẩn nguy hàng nguy hiểm

Nguyễn Xuân Tuấn Anh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 4
  • Phần 1-2: Kiến thức tổng quan và Phân loại hàng nguy hiểm Video
  • Phần 3: Nhãn nguy hiểm – Nhãn phục vụ Video
  • Phần 4-5-6: Đánh dấu kiện hàng; Nhận biết hàng nguy hiểm tiềm ẩn và Thông báo hàng đặc biệt cho Cơ trưởng (NOTOC) Video
  • Phần 7-8: Xử lý khẩn nguy và Một số lưu ý trong công tác phục vụ hàng nguy hiểm Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 220
  • Nội dung 4
Đăng ký